1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn

Projectvoorstelling

Vlakbij het natuurgebied “het Burreken” te Brakel kocht Natuurpunt enkele bospercelen met onder meer een verlaten maar verder geheel intacte woning. Door de uitzonderlijke ligging van het gebouw, aan de rand van een natuur- en landschapsreservaat, wilde de natuurvereniging het een bijzondere bestemming geven door het om te bouwen tot een “faunahuis”.

Gebruik van de website

Ondersteuning

Inrichting

Projectvoorstelling

Vlakbij het natuurgebied “het Burreken” te Brakel kocht Natuurpunt enkele bospercelen met onder meer een verlaten maar verder geheel intacte woning. Door de uitzonderlijke ligging van het gebouw, aan de rand van een natuur- en landschapsreservaat, wilde de natuurvereniging het een bijzondere bestemming geven door het om te bouwen tot een “faunahuis”.

Gebruik van de website

Ondersteuning

Inrichting

Wat is een faunahuis

Een faunahuis is een gebouw waarin verschillende mogelijkheden inzake “natuurinclusief bouwen” worden getoond en gedemonstreerd.  Dit betekent dat bij nieuwbouw, restauratie of verbouwing kansen worden benut om de ecologische biodiversiteit in en rond een gebouw of een andere infrastructuur te behouden én te vergroten.

De bouwstructuur werd daarvoor functioneel grondig herzien, evenwel zonder de basisstructuur te wijzigen. Alle bouwelementen zijn benut om verschillende technieken en voorzieningen – zowel oude als nieuwe – te tonen die dieren aantrekken. Hierdoor werd het  gebouw eveneens ecologisch opgewaardeerd en landschappelijk ingepast. De ingrepen dienen zowel om materialen als om (in)bouwtechnieken en toepassingsmogelijkheden te tonen. Elke toepassing is er niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar. De mogelijkheden zijn veelzijdig en beperken zich  niet alleen tot de woning aan zich maar spreiden zich ook uit over zowel de onmiddellijke als de ruimere omgeving. Het geheel biedt ruimte voor kennisgaring en experiment.

Mogelijkheden websitegebruik

Op deze website vind je alle informatie terug die met deze diervriendelijke inrichting te maken heeft. Een belangrijke aanvulling op het faunahuis zelf. Met de site willen we een brede groep van geïnteresseerden bereiken: gaande van de individuele woningeigenaren en bouwers, over aannemers en onderwijsinstellingen tot beleidsmakers en projectontwikkelaars. Dat kan door inzicht te verschaffen en bezoekers de bomen door het bos te leren zien. De natuurinclusieve bouwsector staat immers nog in de kinderschoenen en is in volle ontwikkeling.

Deze doelstelling vertaalt zich ook in de aanpak van deze site die eveneens als een portaal naar andere digitale informatiebronnen dient en vooreerst een aanvulling vormt op de informatieve website Bouw natuurinclusief.nl van onze Nederlandse collega’s. We hebben getracht om ook de beleving te versterken door een unieke inkijk te geven in de werking van verschillende voorzieningen en het effectieve gebruik ervan door dieren.

Door de functionele benadering van het onderwerp vanuit de locatie zelf, onderscheidt het project zich van alle andere websites over het thema.

Gebruik van de website

De driedimensionale voorstelling van het Faunahuis biedt de mogelijkheid om diverse onderdelen aan te klikken en meer informatie hierover op te vragen. De raadplegingsmogelijkheden zijn tweeledig, nl.:

  1. vanuit de bouwstructuur die de woning vorm geeft; je krijgt dan een overzicht van de verschillende toepassingen van voorzieningen in een gekozen bouwonderdeel zoals een dak of een zijmuur.
  2. vanuit de individuele dan wel gegroepeerde inrichtingsmaatregelen; je krijgt dan uitleg over een specifiek fauna-element dat is ingebouwd of aangebracht zoals een inbouwneststeen of een kraamkast; soms worden deze elementen gegroepeerd voorgesteld of op verschillende plaatsen van de woning getoond, bv. omdat deze gelijkaardig maar van verschillende fabrikanten afkomstig zijn.

In de andere rubrieken vindt u nog meer informatie over uiteenlopende onderwerpen die een thematische benadering krijgen of jou op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Bedank dat deze website groeiende is en regelmatig wordt aangevuld met nieuwe onderwerpen waarover je in rubriek “Berichten” (link) wordt geïnformeerd.

De voorgestelde faunavoorzieningen beperken zich tot de elementen die op de Benelux-markt verkrijgbaar zijn. Dat sluit niet uit dat er nog tal van andere toepassingen bestaan. Het heeft echter geen zin om die voor te stellen wanneer ze in onze contreien niet bruikbaar of verkrijgbaar zijn. Bij sommige – vaak populaire – producten worden ook randbemerkingen gemaakt.

Ondersteuning

Zowel het Faunahuis als alle ontwikkelingen daarrond – waaronder ook deze website – kwam tot stand dank zij de financiële, materiële, logistieke en technische ondersteuning van tal van bedrijven, instellingen en organisaties die we elders op deze website (link) voorstellen en uitvoeriger bedanken. Doorslaggevend was evenwel de financiële ondersteuning door Leader Vlaamse Ardennen die o.m. de verbouwing van de demonstratiewoning mogelijk maakte. Leader is een Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Eén van de streefdoelen van het fonds is de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden o.m. door te investeren in omgevingskwaliteit en door profilering en promotie van de streekidentiteit. Meer informatie over Leader Vlaamse Ardennen vind je op het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

Inrichting

Het “Faunahuis”-concept is in zijn geheel uniek en elders onbestaande. De functionaliteit wordt verruimd door in het gebouw verschillende nevenfuncties te integreren zoals demonstratieruimten op verschillende bouwniveaus en diverse kleine inkijkruimten (volgens een kastenstructuur) evenals de mogelijkheid om te vergaderen, presentaties te geven en (kleine) groepen te ontvangen. Ook de tuin en alle bijgebouwen en neveninfrastructuren zijn in het concept betrokken. Om inkijk te geven in door dieren bewoonde voorzieningen binnen en buiten zijn op verschillende plekken ook camera-aansluitingen voorzien en observatieposten ingericht, waarvan enkele op deze website kunnen worden gevolgd.

De inrichting gebeurde dermate dat enige milieu-impact van de woning op de omgeving achterwege blijft. Dat kan door toepassing van duurzame, geïntegreerde en zelf bedruipende voorzieningen. Ook naar isolatie toe werden verschillende technieken gehanteerd mede in functie van verschillen in toepassing van faunavoorzieningen.

De website van het Faunahuis is erg jong en nog in volle uitbouw. Naarmate de inrichtingswerken vorderen en de bewoners zich aanbieden, groeit ook deze site. We vragen dan ook enig begrip wanneer enkele rubrieken nog niet of slechts gedeeltelijk zijn ingevuld. Een goede reden om op gezette tijden opnieuw een bezoekje te brengen.

Deze site gebruikt cookies