Fabrikanten en leveranciers

© Pascale Kuipers Even googelen en je wordt overstelpt door een aanbod van faunavoorzieningen. Dat vergemakkelijkt geenszins het kiezen en het is niet altijd duidelijk wat je van het leverbare materiaal mag verwachten. Eén van de redenen om in het Faunahuis een zo ruim mogelijk aanbod voor te stellen. Hieronder vind je enkele punten waaraan […]

Planproces

Het behoud of herstel van de biodiversiteit in een (half)verstedelijkt milieu is essentieel voor de huidige en toekomstige leefbaarheid en (klimaat)adaptatie van onze leefomgeving. De huidige woningbouwopgave en de daarmee samenhangende transities zoals mobiliteit, energie en circulariteit van grondstoffen legt grote druk op de leefbaarheid van zowel nieuw als bestaand stedelijk gebied. Investeren in duurzame, […]

Totaalconcepten

Natuurinclusief bouwen omvat een brede waaier aan mogelijkheden. Faunavoorzieningen kunnen zowel gericht worden ingezet als in een totaalconcept worden toegepast. © Provincie Gelderland     Integrale aanpak Een totaalconcept uitwerken, betekent dat de biodiversiteitsontwikkeling als een opgave wordt meegenomen in het gehele planconcept. Dat maakt dat alle mogelijkheden worden afgetoetst en dat alles wat noodzakelijk […]

Wetgevend en planologisch kader

Natuurinclusieve wetgeving Het concept van ‘natuurinclusief bouwen’ is in al onze buurlanden al goed ingeburgerd, maar België blijft in deze achterop. Nochtans zijn heel wat diersoorten, in al onze gewesten, via wetgeving beschermd. In Vlaanderen gebeurt dat d.m.v. het ‘Soortenbesluit’ – voluit het ‘Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer’ van […]

Gefaseerde opbouw lamellenkast voor vleermuizen

Aan de achtergevel van het Faunahuis werd een grote lamellenkast voor vleermuizen gebouwd. Deze bestaat uit 30 lagen van verschillende omvang en tussenafstand. Bekijk hoe de nestkast laag per laag werd opgebouwd.

Invalshoeken voor faunavoorzieningen

Het Faunahuis vertrekt vanuit de gedachte dat vrijwel elk bouwelement – van zolder tot kelder – en elke bouwstructuur – van appartementsgebouw tot houthok – geschikt kan worden gemaakt voor dieren. Inspirerende voorbeelden vind je zowel in het Faunahuis als op deze website. Hierna worden enkele mogelijkheden opgesomd naargelang de aard van de bouw. Overzicht […]