Fabrikanten en leveranciers

© Pascale Kuipers Even googelen en je wordt overstelpt door een aanbod van faunavoorzieningen. Dat vergemakkelijkt geenszins het kiezen en het is niet altijd duidelijk wat je van het leverbare materiaal mag verwachten. Eén van de redenen om in het Faunahuis een zo ruim mogelijk aanbod voor te stellen. Hieronder vind je enkele punten waaraan […]

Planproces

Het behoud of herstel van de biodiversiteit in een (half)verstedelijkt milieu is essentieel voor de huidige en toekomstige leefbaarheid en (klimaat)adaptatie van onze leefomgeving. De huidige woningbouwopgave en de daarmee samenhangende transities zoals mobiliteit, energie en circulariteit van grondstoffen legt grote druk op de leefbaarheid van zowel nieuw als bestaand stedelijk gebied. Investeren in duurzame, […]

Totaalconcepten

Natuurinclusief bouwen omvat een brede waaier aan mogelijkheden. Faunavoorzieningen kunnen zowel gericht worden ingezet als in een totaalconcept worden toegepast. © Provincie Gelderland     Integrale aanpak Een totaalconcept uitwerken, betekent dat de biodiversiteitsontwikkeling als een opgave wordt meegenomen in het gehele planconcept. Dat maakt dat alle mogelijkheden worden afgetoetst en dat alles wat noodzakelijk […]

Wetgevend en planologisch kader

Natuurinclusieve wetgeving Het concept van ‘natuurinclusief bouwen’ is in al onze buurlanden al goed ingeburgerd, maar België blijft in deze achterop. Nochtans zijn heel wat diersoorten, in al onze gewesten, via wetgeving beschermd. In Vlaanderen gebeurt dat d.m.v. het ‘Soortenbesluit’ – voluit het ‘Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer’ van […]

Invalshoeken voor faunavoorzieningen

Het Faunahuis vertrekt vanuit de gedachte dat vrijwel elk bouwelement – van zolder tot kelder – en elke bouwstructuur – van appartementsgebouw tot houthok – geschikt kan worden gemaakt voor dieren. Inspirerende voorbeelden vind je zowel in het Faunahuis als op deze website. Hierna worden enkele mogelijkheden opgesomd naargelang de aard van de bouw. Overzicht […]

Faunavoorzieningen als (onder)deel van een habitat

De vier of vijf V’s Er zijn 4 of 5 V’s die staan voor de verschillende habitatelementen die een dier of een plant nodig heeft om te kunnen overleven, nl. verblijfplaats: plekken waar dieren zich kunnen terugtrekken om te slapen, te rusten, te schuilen of te broeden en jongen groot te brengen; doorgaans hebben dieren […]

Beoogde soortengroepen

Vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën zijn in aflopende volgorde veruit de belangrijkste soortengroepen waarvoor natuurinclusieve bouwelementen beschikbaar zijn. Vaak spitsen die elementen zich toe op specifieke soorten of soortengroepen zoals holte- en nis-bewonende vogels, spouw- en dakbewonende vleermuizen en stengel- en houtbewonende insecten. Dat beperkt het aanbod, niettegenstaande nog tal van mogelijkheden zich aanbieden. Elk […]

Algemeen overzicht toepassingsmogelijkheden

Perceptie van dieren Dieren zien hun omgeving anders dan mensen doen, al zijn vergelijkingen niet uit te sluiten. Ze bekijken hun habitat vooral functioneel en zorgen ervoor dat hun keuze van verblijfplaats alle noodzakelijke levensaspecten omvat. Zo nodig verplaatsen ze zich daarvoor tussen verschillende gebieden of verblijven ze tijdelijk op specifieke plekken, afhankelijk van hun […]